Инж. Иван Пехливанов
„Бъдните поколения трябва да знаят, че България е била индустриална страна, една от 30-те държави, участващи в световния експорт на машини. Създавали сме технологии и продукти, които могат да бъдат гордост за всяка нация! Без тази памет е невъзможно ново възраждане на България. За високия български индустриален интелект има безброй доказателства. Ето някои от тях:”

БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА
 До средата на XX век бяхме последни в Европа по енергийни мощности. От 1945 до 1990 г. те нараснаха 120 пъти! Стигнахме Белгия и Австрия. Изпреварихме Дания, Португалия и Гърция. Изравнихме се с Европейския съюз.
Енергийната ни стратегия, проектите, инженерната реализация се изпълняваха от забележителния научен център “Енергопроект”. Създаден през 1948 г., той обедини творческите сили на няколко поколения специалисти и стигахме върховете на световната енергетика:
          Енергопроект
-         - АЕЦ “Козлодуй”. Проектирана и строена съвместно от руски и наши специалисти, с мощността си 3760 MW осигури 45% от електропроизводството на страната! Тя е една от големите атомни електроцентрали в света!
-         ПАВЕЦ “Чаира”. По мощност (861 MW) и по проектно решение (турбопомпената зала е на 360 метра под земята, в каверна с размерите на зала 1 на НДК) няма европейски аналог!
-         Каскада “Белмекен-Сестримо”. С трите електроцентрали (първата от които е ПАВЕЦ), с обща мощност 735 MW, е международна рядкост!Заема водещо място между действуващите ВЕЦ и ПАВЕЦ в света.
-         Каскада “Арда” – с обема на трите й язовира 1,15 млрд. куб. м, е една от най – големите в Европа!

Източномаришкият енергиен комплекс. 
Горивната му база са лигнитни въглища с най-ниска калоричност – 1400 ккал/кг. По екологични изисквания две от централите са с железобетонни комини по 325 метра – най-високите в Европа!
/Сега абсурдът на капиталистическата непланова икономика е следният: “… Най-големият трън в очите на всички е проектът на ХХI век – АЕЦ “Белене” (започнат преди 89 г. и спрян след избухването на демокрацията). Изграждането на 2000-мегаватова ядрена мощност обедини цялото анти-ядрено лоби не само у нас, а и в чужбина. Начело е целият източномаришки енергиен комплекс. Той вече дава близо половината електроенергия на България и на него се възлагат огромни надежди да отстоява енергийната независимост на страната за десетилетия напред. Изграждането на една огромна ядрена мощност ще заплаши бъдещите продажби на електроенергия от ТЕЦ-овете…”/
Производството на водни турбини и тенератори.
 До 1950 г. у нас са изработвани водни турбини с мощност до 10 КW. През 1954 г. произведохме турбина и генератор с мощност 700 КW. В 1960 г. изнесохме в Китай 30 турбогенераторни комплекта за ВЕЦ. Към 1980 г. вече работеха 30 ВЕЦ с 80 български турбогенератори с обща мощност 840 МW. Венец на турбостроенето ни са трите агрегата за ПАВЕЦ “ЧАИРА”, всеки с мощност 215 МW по чертежи на “Тошиба”, Япония.
 • Нашите енергетици проучваха, проектираха и строиха енергийни обекти за сложни геоложки, земетръсни и други условия в Ливан, Йордания, Кувейт, Сирия, Ирак, Алжир, Либия, Румъния, Чехословакия, Испания.
 • Благодарение на енергийната ни стратегия през целия период 1950-1990 г. България беше сред европейските страни с най-редки и кратки сътресения в енергоснабдяването! Няколко поколения българи изнесоха на гърба си строителството на енергийния отрасъл, който към 1989 г. зае 18% от националните промишлени фондове.

След 1990 г. управленската ни прислуга на чужди сили упорито подготви взривяването на енергетиката:
Разруши мозъчния й център “Енергопроект”.
Старателно организира националното престъпление – закриване на АЕЦ “Козлодуй”.
– Спря строителството на АЕЦ “Белене”.
– Разпродаде електроразпределителната система.
– Ликвидира енергомашиностроенето. Днес дори 100-киловатова водна турбина трябва да се внася от чужбина! Чужди фирми, които трябва да се учат от нашите енергостроители, получават поръчки за строителство на енергийни обекти у нас. Каскадата “Горна Арда”, 4 пъти по-малка от каскадата “Арда”, която е българско инженерно решение и изпълнение, се възлага на чужденци, не построили нито един енергиен обект! Това е грозно унижение на нашия индустриален интелект!

МЕТАЛУРГИЯТА
 До 1950 г. България няма металургия. Към 1989 г. вече произвеждахме 3 милиона и 300 хиляди т стомана и бяхме 27-ата металургична страна в света. Стратегията, проектите и изпълнението се водеха от крупния научно-проектантски център “Металургпроект”. Нови технологии и продукти разработваха институтите по черна и цветна металургия, катедри във ВХТИ и ВМЕИ, Институтът по металознание към БАН, институтите по леене, по металокерамика и прахова металургия.
Мощни колективи от специалисти при металургичните комбинати в Перник, Кремиковци, Бургас, Пловдив, Пирдоп даваха живот на техните и на свои нови технологии и продукти:
– Корабна ламарина. От 1970 година българското корабостроене работеше изцяло с местни метали.
– Бронестомани. От 1972 г. металургията ни осигуряваше нуждите на танкостроенето с наши стомани.
– Студеноогънати олекотени профили.
– Валцовани стомани за транспорта и мините.
– Студеновалцована ламарина , в т.ч. с метални и пластмасови покрития.
– Щранговани профили за кари и асансьори.
– Радиални профили и тръби вкл. за цеви на стрелково оръжие и стволове на оръдия.
– Центробежно ляти тръби, вкл. неръждаеми, по технология и оборудване на инж. Емил Петков.
– Непрекъсната разливка на стомани.
– Електрошоково претоплени стомани в сътрудничество с института “ПАТОН” в Киев.
– Прахова металургия и металокерамика, развивана десетилетия от колектива на проф. Радослав Тодоров.
– Вакуумно леене на качествени отливки. – Патентът на инж. Александър Вълчев за специална обмазка на електродите на електродъговите пещи, увеличаваща живота им с 30%, бе закупен от много фирми, в т.ч. от Канада и Великобритания.
– Изработихме от наша микролегирана с азот стомана 10Г2САФ за металните конструкции на сибирските заводи в зоната на вечния мраз. С тях участвахме в междудържавната интеграция за газ от Русия.
– Получихме за тази стомана международен сертификат за производство на газопроводни тръби.Заваряването й успешно бе решено от д-р инж. Марин Белоев и от чл.-кор. проф. Любомир Калев.
– Леенето с газово противоналягане по метода “Акад. Балевски – проф. Димов” е едно от забележителните открития в световното металолеене през изтеклия 20 век! По този метод: Произвеждахме сложни и дебелостенни отливки за военнопромишления комплекс.
Член.-кор. проф. Янко Арсов създаде високояки отливки от азотирани стомани, в т.ч. и корабни винтове. Вече имаме стомани със съдържание на азот до 3%, което е невероятен успех! В тях скъпият никел се заменя с най-срещания газ в земната атмосфера. С наши леярски машини и технологии работят най-големите световни производители на алуминиеви джанти. Над 600 машини за леене с противоналягане леят 50% от кокилните алуминиеви отливки в света!

Всичко изброено вече е унищожено, или е пред рухване. Че това се прави по чужда поръчка, се вижда от следния пример: на наша територия са положени 70 хил. т газопроводни тръби. От тях 50 хил. т са от българска стомана, произведени от Завода за спирало шевни тръби в гр. Септември. Другите 20 хил. т са вносни право шевни тръби. Всички досегашни 13 аварии по технически причини са при вносните тръби! Няма нито една авария с наша тръба! Въпреки това заводът ни бе разрушен под претекст, че бил с остаряла технология. А в Турция сега се строи нов завод точно по тази технология!
БЪЛГАРСКАТА ХИМИЯ
През 1945 г. беше в зародиш. Внасяхме дори сода каустик и син камък!
Към 1989 г. отрасълът вече произвеждаше годишно:
– 2,5 млн. т минерални торове
– 1 милион тона калцинирана сода
– 400 хил. т пластмаси
– 1,8 милиона броя автомобилни гуми
– 20 хил. т химикали за растителна защита
– Преработваше 12 млн. т суров нефт
– Имаше 11% от националните промишлени основни фондове.
– Даваше 8,5% от националната промишлена продукция
– Осигуряваше 20% от постъпленията от западна валута
– Поддържаше 100 000 работни места
“Химпроект” водеше инвестиционното развитие на отрасъла. Двадесет научноизследователски институти, много катедри във ВУЗ, БАН и развойни бази с 1500 научни дейци осигуряваха научната дейност. Те поддържаха тесни връзки със световния научен и делови свят.
– Българският карбамид имаше неограничени пазари.
– Заемахме 4-то място в света по производство на калцинирана сода.
– Държахме 17-а позиция по производство на пластмаси.

– В изкуствените текстилни влакна изпреварвахме Франция, Италия, Белгия, Испания, Канада.
– Произвеждахме или таблетирахме от вносни субстанции всички масови лекарствени средства.
– Първи от източноевропейските страни организирахме производство на спринцовки за еднократна употреба.
– Закупихме лицензи и марки за съвременна козметика. – Огромният износ в СССР ни направи първи в света по производство на пасти за зъби.
Всичко това вече е ликвидирано.

МАШИНОСТРОЕНЕТО
Най-ярко показва растежа на индустриалния ни интелект.
През 1945 г. в България имаше десетина предприятия и 50 работилници с общо 4000 работещи и не повече от 200 инженери. Бях в първия випуск на новия машинен факултет на Държавната политехника. Едва намирахме работа за задължителния студентски стаж. В 1950 г. с месеци стояхме като безработни млади инженери. През 1989 г. в отрасъла работеха 730 завода, 430 хиляди работещи и 35 000 инженери. 5000 научни дейци създаваха нови технологии и машини в 30 научноизследователски института. С 5% от националните основни фондове машиностроенето осигуряваше 20% от обществения продукт и 55% от износа на България.
Това бяха плодове на индустриалния ни интелект. Първата конструкторска организация “Машпроект” заработи още в 1949 г. От нея излязоха проекти за преси, компресори, помпи, вентилатори, водни турбини, парни котли, дизелови двигатели, повдигателни кранове, минни машини. Последваха – Централен научноизследователски институт по машиностроене, Институт за проектиране на машиностроителни заводи “Машелектропроект”, отраслеви институти и развойни бази. Този научен комплекс изгради отрасъла.
Транспортното машиностроене
 Първият български електрокар се появи в 1951 г. След 3 десетилетия изнасяхме годишно 83 хиляди електро- и мотокари. Три бяха световните фирми в тази област: “Кларк” – САЩ, “Тойота” – Япония и “Балканкар” – България.
/Тук не можем да не отдадем почит на култовата реплика на сините шамани, която ще остане като ярък бисер: че японците купували нашите мотокари, заради чугуна. Изглежда е имало голям глад за чугун по света, а в България се е намирало някакво извънредно находище, защото нашите мотокари се купуваха на 5 континента и то с десетки хиляди – включително и от най-развитите “демокрации”./
Закупихме лицензи за основни карни възли от най-реномирани фирми, производителки на хидравлика, пневматика, електроника, механика, дизелови двигатели, тягови акумулатори. Това развитие се ръководеше от д-р инж. Пантю Карапантев, д-р инж. Николай Георгиев, инж. Илия Ивановски. – Първият ни електротелфер е от 1952 г. След 30 години износът стигна 150 000 броя годишно, бяхме сред петицата световни производители. Пионер в тази област бе рано загиналият инж. Марчев. Комплектна техника за складова механизация усвоихме в края на 50-те години. След 3 десетилетия изнасяхме в десетки страни машини за обработка на стелажи с височина до 24 метра и при скорост на придвижване на палетите до 120 м/мин., с телеуправление, с програмно адресиране и с робокари. Тази система се създаде от инж. Илия Джагаров и инж. Тодор Мутаров.
Днес транспортното машиностроене е разрушено! Производството на кари намаля 20 пъти.
Корабостроенето
От Освобождението до 1945 г. е произвело 86 плавателни съда с обща товароподемност 15 500 тона. Най-големият кораб е бил с товароподемност 800 тона. От 1945 до 1990 г. са произведени 1450 плавателни съда с обща товароподемност 5 милиона тона. От износ на кораби спечелихме 2 млрд. щ. д. (5 пъти повече от инвестициите за отрасъла). Корабостроителният завод във Варна, проектиран и построен от наши специалисти, е един от най-съвременните в Европа. Цикълът до готов кораб може да бъде 3-4 месеца! Той произведе танкера “Хан Аспарух” с товароподемност 100 хиляди тона. С помощта на ООН (ПРООН) във Варна бе построена хидродинамична лаборатория, даваща възможност да се изпитват корабни модели и корабни винтове за сложни комбинирани ситуации. Научно-изследователският и проекто-конструкторският институт по корабостроене във Варна първи в социалистическите страни въведе автоматизирано проектиране на кораби с електронно-изчислителна техника.
Корабостроенето бе създадено от блестящи специалисти. Ветераните инж. Саул Кючуков и инж. Стайко Стайков обучиха хиляди корабостроители. Инж. Петко Даракчиев и проф. Валериан Минков проектираха доковите камери при сложна геология. Инж. Матров и инж. Мураданларска са автори на сложните производствени технологии.
Отрасълът бе ръководен от талантливи стопански дейци: инж. Георги Георгиев, Панчо Петков, инж. Дочо Дочев, инж. Тодор Ганчев, инж. Иван Лазаров, инж. Слави Георгиев, инж. Злати Златев, инж. Богданов, Тремол Иванов и много други.
След 1990 г. се постигна невероятното – корабостроителната индустрия бе доведена до фалит! Перлата на европейското корабостроене – ККЗ, Варна бе продаден за 1 щ.д.!
Инвестиционното машиностроене
 До 1945 г. не беше известно у нас дори като понятие. Индустрията работеше само с вносни машини. През 50-те години се появиха първите ни заводи, съоръжени с българска техника.
Заводът за пектин в Перник проектирахме под ръководството на инж. Иван Байчев. Завършил и работил в Германия, той донесе в паметта си технологичната схема и конструкциите на машините.
Сега: Ако заработи известният в миналото с производството на пектин и плодови сокове пернишки завод, който е единствен на Балканския полуостров, това ще е не само успех…
Заводът за цимент в Димитровград бе оборудван изцяло с български машини. Под ръководството на инж. Петко Башев и инж. Илия Илиев конструирахме трошачките, ситата, елеваторите, шнековите транспортьори, 40-метровата въртяща се пещ за клинкер.
Флотационната фабрика в Кърджали бе съоръжена с наши топкови, конусни, челюстни, чукови мелници и трошачки, транспортьори и флотационни басейни.
Днес: Кърджалийската фирма “Монек-юг” ще оборудва флотационна фабрика, която ще бъде построена в турския град Чанаккале.
Заводът за помпи във Видин заработи в началото на 50-те години. През 80-те години произвеждаше годишно 100 000 помпи, вкл. за големите дунавски помпени станции. Експортираше 95% от продукцията си и конкурираше световни фирми, в т.ч. и “Сигма”.
Завод “Спартак” в Бургас стигна годишно производство 30 000 вентилатора, главно за износ. Усвои промишлени вентилатори с размер на работното колело до 2 метра!
Завод “Мир” в Монтана стана за две десетилетия известен производител и износител на комплектни линии за тухли и керемиди. Осигури високото им качество с лицензи от италианската фирма “Морандо” и немската “Келер”.
Машиностроителният завод в Ст. Загора бе специализиран в производството на бутилираща техника. Програмата му включваше линии с производителност 36 000 бутилки на час. През 80-те години закупи световноизвестната фирма “Ортман и Хербс” в Хамбург. Десетки негови линии още работят в Русия, Украйна и Китай.
Машиностроителният завод “Вапцаров” в Плевен произвеждаше преси, въздушни компресори, водни помпи. Още в 1954 г. изработи водните турбини за ВЕЦ “Батошево”, а през 1986 г. стигна до турбопомпените агрегати за ПАВЕЦ “Чаира”. От 70-те години пое и производството на възли за атомни електроцентрали по международната специализация на СИВ.
Металообработващите машини
Бяха основно направление на отрасъла. Започнало през 30-те години в 5-6 малки работилници, към 1980 г. то имаше 40 завода, произвеждащи 18 хиляди стругове, фрези, бормашини, агрегатни машини, обработващи центри, автоматични технологични линии, манипулатори, роботи. 90% от тях се експортираха в десетки страни от Близкия изток до Западна Европа.
Научноизследователският институт и заводските му конструкторски бюра имаха огромен опит в създаването на нова техника. Развитието му е дело на инж. Щилян Петров, проф. Асен Вълев, д-р инж. Мойнов, д-р инж. Ярослав Генов, д-р инж. Илия Харампиев, д-р инж. Пенко Сомлев, инж. Божил Вучков.
Днес производството на металообработващи машини е почти ликвидирано. Преди месеци посетих флагмана му – ЗЗМ, София. Цехът за агрегатни машини, линията за сачмено-винтови двойки, участъкът от автоматични технологични линии с програмно управлявана и роботизирана техника бяха гордост за българската индустрия. Попаднах в потресаваща обстановка: празни и изоставени цехове, разграбени уникални машини, безцелно лутащи се хора с блуждаещи и тъжни погледи. Господа управляващи, ако искате да видите успеха на вашето преустройство, отидете в ЗММ – София!
Инструменталното производство
Беше силно развито! Съвременният индустриален свят добре знае, че то има стратегически характер, затова държаха под око действията ни в този отрасъл. Над 80% от оборудването и технологиите бяхме купили от водещи западни фирми. Имахме и наши ценни разработки. Прецизните ни инструментални машини бяха колкото тези на швейцарските заводи, известни като водещи в тази област. Само нишковите и обемните ни електроерозийни машини надхвърляха 600 броя. Инструменталните заводи в Габрово, Шумен, Монтана, Севлиево, София, Кърджали не отстъпваха на световните еталони. Други 300 индустриални предприятия имаха съвременни инструментални цехове. Квалификацията на инструменталчиците ни беше висока. България можеше да се запази като производител на инструменти и пресформи за експорт. Една пресформа с тегло 50 кг струва колкото лек автомобил!
През 1983 г. построихме в София малко предприятие за производство на пресформи с вносни машини и ембаргова КАД-КАМ система за управление. Първият западен бизнесмен, който го видя през 1990 г., поиска да го купи за луди пари!
Инструменталните ни мощности, включително и това предприятие вече почти са ликвидирани. Три четвърти от инструменталните ни машини бяха купени на безценица от турски фирми. Един от основателите на това производство, починалият инж. Леон Маиров, ако можеше да види какво стана с делото му, щеше да се обърне в гроба.


Индустриалният умствен капитал на България вече е унищожен Това е престъпление, по-голямо от самото разрушаване на индустрията, защото без интелект е невъзможно нито изграждането, нито развитието й. Той се създава бавно и трудно. Нужни са време, подходяща среда и много пари. Разправата бе извършена професионално. Тя включваше: Бърза раздяла със старите специалисти. Те бяха унизени и оставени на мизерно доизживяване. Разгонване по чужбина на специалистите от средното и младото поколение под натиска на безработица и безперспективност. Сриване възпроизводството на нови специалисти. Съсипана бе образователната система.
Това изключи България от групата на индустриалните държави, тя се превръща в нео-колониална територия. Изпълнението започна още от началото на 1990 година. Фалшифициран бе външният дълг, за да се представи икономиката ни като катастрофирала. Изчезна 1,4 милиард щ. д. валутен резерв.
Необяснимо защо не бяха прибирани 2 милиарда и 350 милиона щ. д. външни вземания. На 28 март 1990 г. бе обявен мораториум по външния ни дълг. По покана на правителството господата Ран и Ът от САЩ с екип от американски и български специалисти разработиха план за “реформи”. Вече 15 години той се изпълнява безпрекословно. В съответствие с него България единствена в света извърши 100 % разрушителна приватизация. Лекомислено се изоставиха традиционни пазари. Чрез “преструктуриране” бяха разбити социалната, здравната, образователната и културната национални системи. Така бе разрушено всичко, което ни свързваше със съвременния промишлен свят. Отприщените стихии унищожиха средата, в която може да се развива индустриалният интелект.


Изправени пред изгнилата страшна икономическа гробница, ние, работилите по 30-40 години за нова България, можем само да кажем: Господа, изпълнихте поръчението:
 • Унищожихте плодовете на десетилетния национален труд!
 • Продадохте десетократно по-евтино индустриалните мощности!
 • Родихте хиляда нови милионери за сметка на милиони обеднели!
 • Създадохте най-голямата безработица в Европа!
 • Разпръснахте по света 800 хиляди млади хора!
 • Направихте от специалистите улични продавачи и охранители!
 • Превърнахте боклукчийските кофи в спасителен изход!
 • Намалихте нацията с близо 1 милион жители!
 • Съкратихте средната възраст на българите с 10 години!
 • Върнахте забравената детска неграмотност!
 • Отворихте път на младите хора към проституцията и наркотиците!

Не можете само едно: да ни отнемете самочувствието на строители на съвременната ни родина! Нарекохте го “носталгия по миналото” и я обявихте за голям грях. Това си е ваша грижа! Наш дълг е, докато можем, да пазим паметта за съзиданието!ЕЛЕКТРОНИКАТА
Към 1970 година вече работеха заводи за:
 • Запаметяващи устройства в Стара Загора, Пловдив и София.
 • Изчислителни машини и процесори в София.
 • Памети и теле обработка във В. Търново.
 • Механични конструкции в Благоевград.
 • Магнитни глави в Разлог.
 • Печатни платки в Русе и Търговище.
 • Инструменти в Шумен, Благоевград и София.
 • Градивни елементи в София, Перник, Айтос, Кюстендил, Никопол, Сливен, Ст. Загора, Ботевград, Разлог, Белица.
 • Организационна техника в Силистра и Самоков.
 • Пишещи машини в Пловдив.
 • Радио и телевизори в София и В. Търново.
 • Телефони и телефонни централи в Белоградчик и София.
 • УКВ радиостанции в Гоце Делчев.
 • Радио навигационна апаратура във Варна.
 • Осветителна техника в Сливен и Ст. Загора.
 • Окръжни и заводски изчислителни центрове.
 • Териториални школи за подготовка на програмисти.
Научноизследователски институти: БАН – София, ЦИИТ-София, в Ботевград, Пловдив, Бургас, и др.
Заети в производството и научното развитие – над 100 000 души. България се нареди сред развитите страни в тази област. Това беше тържество на нашия индустриален интелект! Изчислителната техника, телекомуникациите, кибернетиката, автоматизацията, програмната индустрия се превръщаха в съдба на младите българи! Принос за това имаха проф. Богомил Гъдев, акад. Ангел Ангелов, акад. Васил Сгурев, акад. Кирил Боянов, акад. Благовест Сендов, проф. Владимир Гановски, проф. Трайко Петков, д-р Йордан Младенов и др. Инициатор и ръководител на цялата програма беше проф. Иван Попов (1907-2000 г).
Ураганът, вилнеещ през последните седемнадесет години над нашата индустрия и икономика, унищожи тази национална перспектива. За техническата ни младеж остана единствен изход – да продават на безценица своя талант в чужбина, който е търсен по целия свят!
ВОЕННО-ПРОМИШЛЕНИЯТ КОМПЛЕКС
Води началото си веднага след Освобождението. Софийският военен арсенал, основан в 1896 г., в 1924 г. е превърнат в Държавна военна фабрика. Непосредствено след Първата световна война победената, териториално ограбена и икономически катастрофирала България, намерила сили да построи нови военни заводи и арсенали в Казанлък, Ловеч, Сопот, Карлово за производство на снаряжение, военна екипировка, взривни материали, оръжие, дори на учебни самолети.
Тогава е зародена и първата ни индустриална интелигенция. Генерал майор проф. Симеон Ванков е с международна известност. Следват го Стефан Белов, К. Никифоров, Гочо Гочев, ген. Владимир Вазов, първият български оръжеен конструктор Димитър Рафаилов. Сред тях и оръжейникът, по-късно станал голям български оперен артист, Стефан Македонски. През 30-те години се появява ново поколение оръжейници, между които е и самолетният конструктор проф. инж. Цветан Лазаров.
Тези заводи и опитът на специалистите влизат в основата на военно-промишления комплекс след Втората световна война.
За 3 десетилетия той постигна огромно развитие. Мощностите му се увеличиха стократно, създадени бяха нови продукти и технологии както в традиционните оръжейни направления, така и в съвременни области: бронетанкова техника, специална електроника, оптико електроника, телекомуникации, телеуправление, радиолокация, УКВ радиостанции, специално приборостроене, лазерни технологии, металокерамика и твърди сплави, точно леене, хидравлика, пневматика, лагерно производство. Израснаха мощна научна база и специалисти в института НИТИ, Казанлък и в основните заводи.
Красноречив е примерът с бронетанковото производство.
Завод “Девети май” в Червен бряг бе построен само за две години. Покритите му площи са над 120 декара. Има уникално оборудване: 4000 и 2500-тонни преси, гилотина за рязане на ламарина с ширина до 3200 мм и дебелина до 25 мм, линии за газово и лазерно обрязване на метални листове, камери за обемно отгряване на танкови корпуси, кантователи, прибори за контрол на изпитателни стендове и полигони. Произвеждаше бронетранспортьори в много модификации: универсални, амфибии, спасителни, санитарни, специално защитени срещу газове и радиация, самоходни установки, танкове с оръдия 122 мм, снабдени с наша радио- и оптикоелектроника.
Военно-промишленият комплекс бе изграждан, развиван и ръководен от няколко поколения високо квалифицирани специалисти. През 50-те години сред тях бяха инж. Марий Иванов, инж. Пеню Кирацов, ген. инж. Август Кабакчиев, инж. Лозанов, инж. Пантю Карапантев, инж. Богословов, инж. Точев, инж. Христо Минков, инж. Цветанов, ген. инж. Георги Ямаков, ген. инж. Борис Тодоров, ген. инж. Даиков. Последваха ги инж. Тончо Чакъров, ген. инж. Васил Василев, ген. инж. Кошинов, инж. Васил Тюркеджиев, ген. инж. Стайков, ген. инж. Александър Александров, инж. Климент Вучев, инж Илия Гунчев, д-р инж. Стефан Дамянов, проф. инж. Евгени Гиндев, ген. инж. Тодор Дончев, инж. Стоян Тодоров, инж. Иван Дамянов, ген. инж. Иван Колев.
Военно-промишлената ни продукция беше под 0,1% от световното специално производство. Въпреки този малък дял комплексът осигуряваше от експорт годишен валутен доход на България над 1 милиард щ. д., създаваше работа на 100 000 души, спираше внос и задоволяваше основните нужди на армията. Това показва както неговата ефективност, така и причините за отдавнашните опити на чуждите сили да ни изключат от тази сфера.
Пред 1943-1944 г. англо-американската авиация бомбардира наши военни заводи. След войната ги възстановихме за година-две. Много по-успешни от бомбените удари се оказаха днешните действия на собствените ни управници. Усърдни слуги на чуждестранни господари, те обявиха военната ни промишленост като престъпна, изоставиха традиционни пазари, затвориха десетки заводи, разгониха специалистите, уволниха хиляди работещи и вече подготвят пълното закриване на комплекса. Тези невежи хора дори нямат представа какво рушат!
Военно-промишленото производство не е обикновено. То е синтез от науки, нови технологии, висока производствена култура, ред и дисциплина. Успехите му бяха ярък показател за нивото на националния ни индустриален интелект! Разбиването му ще покаже интелектуалната нищета на управниците ни!
Оптимизъм и надежда буди колективът на Института по металознание “Акад. Ангел Балевски” към Българската академия на науките. Под ръководството на акад. Янко Арсов и на чл. кор. проф. Стефан Воденичаров при трудни условия творят нови продукти и показват възможностите на българския индустриален гений.
ЛЕКАТА И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
 Бяха слабо развити поради политико-икономическите догми на съветския тип социализъм.
10 ноември 1989 г. роди надежда, че настъпва ново време за тези подценявани отрасли. Тя се оказа напразна и това се вижда от сравнението на производството през 1987 и 1997 г. След 1970 г. бе създаден добър потенциал в леката и хранителната индустрия.
Мъжките облекла на заводите “Витоша”- София, “Дружба”- Варна, в Плевен и в Луковит стигнаха международните стандарти и имаха пазари в много страни.
Трикотажните изделия на “Яница”- Елхово, “Росица”- Севлиево и други имаха неограничени пазари. Не случайно и днес заводът в Доспат работи почти изцяло за експорт и заслужи правото да бъде приватизиран от височайша особа.
Спортните облекла в Кърджали, Симеоновград, Попово, Елхово само за няколко години измениха гледката по ски-пистите със съвременния си дизайн. Те се произвеждаха по марки и лицензи от “Пума”, “Адидас”, “Виеналайн”. Пионерът на българския спортен дизайн Васко Василев превърна предприятията “Невен” и “Яница” в известни у нас и в чужбина производители на модни облекла.
Станахме производители на марковите ски “Атомик”.
До 1980 г. произвеждахме само спортни гуменки. След 3-4 години, по лицензи от “Ромика”, “Трейнинг”, “Адидас” и “Пума”, предприятията в Благоевград, София, Хаджидимово, Добрич, Хасково стигнаха общо годишно производство 5 милиона маратонки – повече от всички соцстрани, взети заедно. Всяка събота и неделя туристи от Гърция и Югославия купуваха по 4-5 чифта български маркови маратонки от софийския ЦУМ.
В тази поредица могат да се включат още много стоки на леката ни индустрия: обувки – от София, Пловдив, Добрич, Кюстендил, с. Бояново – Елховско; дамски блузи и трикотаж – от Ст. Загора, Русе, Враца, Червен Бряг; куфари и чанти от Пловдив, Силистра; съвременна пасмантерия – от Ямбол, Първомай, Болярово; копринени изделия – от Карлово и Хасково; ленени тъкани – от Самоков; килими – от Сливен, Котел, Смолян и др.
Раздвижи се хранителната индустрия:
 Създадоха се нови или се обновиха старите пивоварни – “Астика”, Хасково; “Ариана”, София; “Загорка”, Ст. Загора; “Каменица”, Пловдив; “Леденика”, “Болярка”.
Усъвършенствано бе производството на бяло сирене, внедри се ултрафилтрация на млякото. Произвеждаха се топени сирена, френски сирена “Бри” и “Рокфор”. Започна производство на детски храни. Появиха се майонезни деликатеси.
Селскостопанската академия на науките създаде технология за производство на храни за космонавти.
По английска технология се появи маргаринът “Калиакра”.
Изградиха се малки колбасарски предприятия в Садово, Севлиево, София, Ботевград, Видинско.
Появиха се малки квартални хлебопекарни по френски технологии.
Модернизирани бяха винарските заводи в Хасково, Търговище, Сливен, Перущица, Видинско, Варна.
По шотландска технология бе произведено българското уиски “Диво козле” в Асеновград.
Годишното производството на тютюн стигна 160 хил. тона. Генерално бяха преустроени фабриките за цигари, годишно произвеждахме 71 хил. тона и излязохме на трето место в Европа след Англия и Германия. Износът на тютюневи изделия осигури 1 милиард долара валутни постъпления.
Тези отрасли бяха развити от стопанските дейци Иван Недев, Дора Белчева, Стоян Жулев, Димитър Ядков, Стоян Киндеков, Петър Петров, Александър Дионисиев, Тодор Тонев, Павел Цветански, Илия Пачев, Жеко Георгиев, Илия Георгиев, проф. Дамянов, проф. Георги Митов, Иван Шипчанов, Велико Ненов, Пантелей Митов, Гено Станчев, Петър Пеев и много други. Днес тези имена са забравени.
Главната мишена на разрушителната канонада бе индустриалният интелект на България. Местните компрадори очевидно бяха получили заповед: “Изкоренявайте индустриалното мислене!” Изпълнението й започна още от началото на 1990 г.
Изгряваща звезда от БКП, преминала после през ред други “леви” партии, за да стигне и до българския футбол, заявил в Москва на тогавашния член на политбюро на КПСС Яковлев: “Решили сме да се разделим с всички кадри, надхвърлили 35-годишна възраст”. Дори дълбоко законспирираният атентатор на социалистическата система се смутил: “Помислете, това ще ви лиши от най-опитните специалисти!”
Заканата бе изпълнена. Изхвърлени бяха от индустрията най-опитни конструктори, технолози, проектанти, учени и стопански ръководители. Закриха десетки проектантски и научно-изследователски институти.

Коварен ход срещу индустриалните специалисти беше представянето им като закостенели, неразбиращи новото, слепи привърженици на “живковизма”… Използвана бе особеността, че индустриалците не владеят политическите пируети. Строгите правила на производството и на материалната наука изискват професионална стабилност. Връзката с обикновените хора съхранява нравствената чистота.
Истината беше друга: индустриалната интелигенция първа осъзна изискванията на новото време, нейни бяха началните стъпки към основните промени:
Още през 1962 г. инж. Пантьо Карапантев създаде “Балканкар” – най-динамичния и модерен индустриален комплекс в източния блок;
Пак той изгради в 1966 г. в Ловеч смесено предприятие с италианския гигант “ФИАТ” за монтаж на леки автомобили;
През 1967 г. генерал инж. Георги Ямаков построи смесено предприятие на “Металхим” с “Булгар-Рено” в Пловдив. За 3 години то даде на пазара 5 хиляди леки автомобили;
През 1967 г. бе подготвено създаването (с японски групировки) на смесена фирма с корабостроителницата ни във Варна. Съветски бюрократи разпоредиха отмяна на договореността.
През 60-те години по инициатива на Георги Найденов и на инж. Тончо Михайлов бе сключен първия договор между социалистическа страна и английската “Швепс”, след това и с американските “Кока-Кола” и “Пепси-Кола” за производство на безалкохолни напитки.
През 1962-1970 г. бяха построени десетки заводи по закупени от западни фирми лицензи за високи технологии и продукти със съвременно оборудване. Сред тях са:
 • Завод за германиеви полупроводници в Ботевград от френската фирма CSF по инициатива на Лазар Данчев;
 • Завод за метален обков във Варна, вкл. стан за студено валцоване на ленти по инициатива на инж. Димитър Валев;
 • Завод за санитарна арматура в Севлиево, с първия в източните страни цех за метални покрития на пластмасови детайли. За кратко време той завладя пазарите в Близкия изток;
 • Завод за тягови панцерни акумулатори от фирмата “Варта”;
 • Завод за диамантни дискове по шведски лиценз;
 • Завод за електропреобразователни елементи с линии за кварцови монокристали от Япония, по инициатива на инж. Янко Дюлгеров;
 • Завод за автобуси по лиценз от немската фирма “Кесборер”;
 • Завод за въздушни и маслени автомобилни филтри “Пирели”;
 • Завод за стоманени профили по лиценз на “Шльойман”, ГФР;
 • Завод за заваръчни електроди по лиценз от Германия;
 • Завод за дизелови двигатели по лиценз от “Перкинс”, Англия;
 • Завод за ръчни електроинструменти по лиценз на “АЕГ”;
 • Завод за вентили за автомобилни гуми по японски лиценз;
През 70-те и 80-те години първи в соцсистемата пристъпихме към практическа реализация на малки и средни предприятия, към привличане на чуждестранни капитали у нас и на наши в чужбина, към темите за стопанския риск, за рискови капитали, за неефективни предприятия и техния фалит.
Тези опити на индустриалната ни интелигенция за насочване на развитието ни по нови пътища бяха засилени след 1980 г.:
 • С нови високи технологии, съвременно оборудване, лицензи и марки на световноизвестни фирми бяха построени над 600 малки предприятия и производствени линии;
 • “Металхим”, “Балканкар” и БСК договориха с френската фирма “Рено” производството у нас на леки автомобили, към 1992 г. трябваше да стигне годишно 60 хиляди броя.
 • Подписан бе договор с немската “ОБИ” за изграждането у нас на верига от хипермаркети. Първията сграда бе готова в Хасково и трябваше да заработи в 1990 г.;
 • С холандската фирма “Беренберг” бе сключен договор за изграждането на верига от магазини за стоки за малкото селско стопанство. Първият от тях бе построен в Пловдив. Договорът бе прекратен веднага след 10 ноември 1989 г.
 • С японска фирма бе договорено създаването на смесена лизингова фирма. През 1986 г. у нас бе учреден “Булгарлизинг” – първото в Източна Европа. След 1990 година връзката с японската фирма бе прекратена.
 • През 1986 г. задейства първата в страната кооперация на частни собственици на леки автомобили “Кооптакси”.
 • През 1988 г. неуморимият стопански и кооперативен деец Благой Рагин създаде кооперация “Коопхотели”.
 • Учредена бе в 1981 г. “Банка за стопански инициативи” – първата в източния блок акционерна банка. За 6 години тя даде кредити над 700 милиона лева, в т.ч. 150 млн. щ.д. Изградените с тях МСП даваха към 1987 г. годишна продукция 1 милиард лева, осигуриха над 1000 нови видове стоки и разкриха 30 хиляди работни места.
 • През март 1988 г. икономическият директорат на НАТО, по доклад на американския професор Макинтайър посвети 12 страници на икономическите промени в България и призна: “Програмата за малките и средни предприятия в България е важна и наистина новаторска форма за осъществяване на децентрализация. Това е реална крачка към пазара”. До днес никой не е погледнал нито програмата, нито доклада.
За съжаление много инициативи на индустриалната ни интелигенция не бяха реализирани.
Ярък е случаят с Горбачов. На 16 октомври 1987 г. той каза на Живков: “Около Вас има хора с прозападна ориентация. Вие трябва да го знаете! Във Вашето обкръжение има хора, които смятат, че трябва да вземат технологии от ФРГ, от Запада. Такива разговори ни безпокоят! И ако около Вас има хора, които дори само си мислят за “мини – ФРГ” и “мини – Япония”, не трябва да ги държите повече близо до Вас!”
Това беше не сигнал, а заповед на първожреца на съветската идеология и политика за разправа с индустриалната ни интелигенция.
Само след 3 години Горбачов, българските му наместници и кръжащите около тях идеолози, философи, социолози, политикономисти, медийни играчи и партработници се преустроиха по невероятен начин като дисиденти. Те обвиниха индустриалната ни интелигенция в закостенялост, разгониха я и сринаха цялата ни икономика.
Тези остри думи не са от професионална завист. Животът се оказа безкрайно сложен.
Горбачов се превърна в жалка фигурка. Някои от наместниците му имаха фатална съдба. Дори новите милионери не могат да предизвикат завист! Няма да останат без висше възмездие и други, познати по своята низост, грабителство и корупция!
Голямо престъпление на нашите перестройчици е, че разединиха националния интелект във върховно време, когато се решава съдбата на България за векове, а може би и завинаги! В ужасната транжорна те изрязаха и изхвърлиха от живота почти цялата ни индустриална интелигенция!
Прегледайте списъка на българските експерти в екипа на г-дата Ран и Ът – и в него няма да срещнете нито едно име, утвърдено през дългогодишния процес на индустриалното съзидание. Перестройчиците наложиха неслучайно това разединение:
Те нямаха общ език с индустриалната интелигенция. Строгите условия на материалното производство и прецизността на точните науки изискват от индустриалния интелектуалец взискателност, самодисциплина, обективност, самостоятелност, категоричност, бързи реакции, недопускане на низкопоклонство и най-вече вътрешна чистота. Хора с такива качества щяха да пречат на перестройчиците да осъществяват поръченията си.
Тези различия имаха стратегически характер – целта на ”перестройката”, прикрита зад мъгляви декларации беше ликвидацията на българската промишленост. Индустриалните интелектуалци нямаха място в такъв процес! Неизмерима е загубата на България от това разединение! Българските индустриалци бяха естественият екип, годен да поведе по правилен път Родината ни през сложните процеси на промяната.
Само те можеха да дадат верни съвети! Ето някои от тях:
Съвет 1: Пазете и развивайте индустрията! Тя крепи държавата! Защото:
 • Дава 80% от обществения продукт.
 • Създава работа на 2 милиона и 200 хиляди българи.
 • Осигурява финансово здравеопазването, образованието, културата, пенсиите на старите хора.
 • Тя е средата, в която се създава и развива индустриалният интелект, а той е абсолютно нужен в 21-вия век.
 • Към 80-те години Турция, Гърция и Португалия бяха изоставащи страни. За 25 години постигнаха неимоверно развитие благодарение на бързото си индустриализиране.
 • Ако индустрията е ненужна и вредна, първи от нея щяха да се откажат богатите нации!
 • Ако някой ви съветва да я ликвидирате, не му вярвайте!
 • Той мисли за личния си, а не за нашия интерес!

Съвет 2: Всяка индустриална форма – държавна, частна, кооперативна – има своето естествено място! Осигурете го! Защото:
 • Няма в света държава с едностранно развита собственост.
 • Ако това беше добре, първи щяха да го възприемат богатите нации.
 • Страна без държавно участие в собствеността на стратегическите отрасли лесно ще загуби независимостта си.
 • Огромната държавна индустрия беше национално богатство, което никой нямаше право да разпилява потайно. За нейното създаване бе направен и външен дълг от 9, 2 милиарда щ. д. Първото задължение беше именно неговото погасяване. Нямахме право да го оставим за бъдните поколения! Задачата не беше сложна. Само от продажбата на внесеното и още немонтирано оборудване можеха да постъпят над 1 милиард щ. д. Приватизацията на 50-60 добри завода от реномирани чужди фирми можеше да покрие останалия дълг. Това не стана! Немонтираното оборудване още отлежава в сандъците, или се даде за скрап. Заводите рухнаха и се разпродават на безценица. Другото задължение беше да се формират стабилни здравни, осигурително-пенсионни и просветни фондове, които да гарантират поносим преход. Това също не беше трудно – средствата от приватизацията на още 80-100 завода стигаха за създаване на силна финансова основа на тези фондове. В периода 1960-1989 г. Министерството на външните работи бе изградило нужни и ненужни големи сгради за посолства, посланически резиденции, търговски представителства, хотели и жилищни блокове в близо 100 световни столици. Реалната стойност на тези сгради с терените към 1990 г. надхвърляше 3 милиарда щ. долара. Продажбата на част от тях също можеше да осигури средства за новите фондове. Знае ли се обаче как, на кого и за колко бе продаден хотелът в центъра на Берлин? А такива хотели имахме във Виена и в Москва. Пак в Москва, където днес имотите може би са най-скъпите в света, е и изложбено-търговският ни център, най-големият на чужда страна в Русия. Какво ли стана с него?
В индустрията имаше скъпи машини. Още в 1990 г. експертни групи трябваше да ги огледат, ненужните да се рециклират и да се продадат на добри цени. Много машиностроителни заводи можеха да извъшат това вместо да се разрушават. Поне 1 млрд. щ. д. щяха да постъпят от такава операция, но техниката беше разпиляна или замина за жълти стотинки към Турция и Гърция.
1990 г. завари в заводите и особено в новостроящите се обекти огромно количество метали, строителна и транспортна механизация. Само в АЕЦ “Белене” те надхвърляха 500 милиона щ. д. Никой не се погрижи за опазването и за ефективната им продажба. В приватизационните договори има клаузи за анулирането им при нарушения от страна на приватизаторите. Могат ли управляващите да съобщят поне един такъв случай на анулиран договор? Защо се крие, че в Чехия досега са анулирани 254 проватизационни договора? Изобщо защо не се съобщава колко са постъпленията от почти завършващата приватизация? Къде и за какво са използвани? Ако е истина, че те са под 4 милиарда щ. д., това е потресаващо! Извършен е огромен грабеж, надвишаващ 10 пъти валутния дълг на България към 31.12.1989 г.! Вместо нова средна класа са “отхранени” само няколко хиляди милионери, а единици от тях вече са сред 1000-та най-богати на планетата!

Съвет 3: Не се втурвайте в 100-процентова приватизация! Защото:
 • Такова чудо не е осъществявано от никоя друга страна!
 • Опорните страни на САЩ – Турция, Израел, Южна Корея, Чили, са с най-голям дял държавна собственост. Тях никой не ги притиска за бърза и 100% приватизация.
 • Ричард Ран и Роналд Ът, предложили с “програмата” си да разпродадем за две години цялата си държавна собственост, като започнем от стратегическите мощности, сами признават, че това е първи експеримент в света! Ако бяхме сериозна държава, трябваше да им благодарим и да им купим еднопосочен билет за напускане на страната! На нашите “специалисти”, подписали тази “програма”, следваше да се осигури санаториален отдих. Ако е вярно обяснението им, че са я подписали без да я четат, трябваше незабавно да се отстранят от стопанска, научна, или обществена дейност, защото там не се допускат такива безотговорности! Вместо това някои от тях и днес са големи дейци, един даже е новоизлюпен президентски съветник.
 • От приватизацията трябва да се изключат поне за 30 години:
 • Големите и средни енергодобивни обекти, енергоразпределението и енергопласиментът.Минодобивът и подземните богатства.Военнопромишленият комплекс.Националната телекомуникационна система.Народната и няколко национални банки.Националната транспортна и пътна мрежа.Монополни сфери, в които не е възможна конкуренция.
 • Продажбата на държавната ни собственост на чужди държавни фирми не е приватизация. Тя е признание за некадърността на нашето държавно чиновничество!
 • България има свои вековни традиции и като другите нации трябва да ги съхранява!
 • Все по-ясно става, че глобализмът използва приватизацията не за укрепване, а за дестабилизиране на националните индустрии и икономики на страните, набелязани за ликвидация.
 •  
Съвет 4: Забавете поне с 5 години приватизирането на бюджетопълнещите предприятия! Защото:
 • Ще помогнат да се направят по-нормално промените.
 • Ще осигурят средства за здравеопазването, образованието, културата и пенсиите в критичния период на преустройството.
 • Сред бюджетопълнещите предприятия са пивопроизводството, винарската промишленост, производствата на тютюневи изделия, на безалкохолни напитки, на минерални води, на млечни произведения, на кибрит, на захар, сол, хлебна мая, нефтопродукти.През 60-те и 70-те години Министерството на финансите се ръководеше от легендарния финансист Димитър Попов. Той често събираше стопански ръководители и сам ни предлагаше средства да инвестираме в такива мощности.Какво наложи тези заводи да бъдат приватизирани още през 1991-1993 г.? Защо това не стана в по-късен етап, когато преустроената икономика вече е стабилизирана? Защо голяма част от тях бяха подарени на външни фирми, които днес ни продават българската минерална вода, млякото, бирата и кибрита? Защо не се публикуват данни какво са давали тези производства на бюджета преди приватизацията и сега, след нея? Те не се ли превърнаха от бюджетопълнещи в джобопълнещи предприятия? Защо трябваше бързото формиране на новата богата класа да се стовари като тежест върху народа?

Съвет 5: Пазете банките от нечисти ръце! Защото:
 • Без банки индустрията ще загине.
 • Без тях няма нормален пазар.
 • Чрез тях се осигуряват нормални външноикономически връзки.
 • Те са кръвоносната финансова система на икономиката.
 • През 1920-1923 г. Александър Стамболийски се опря на кооперативната банкова система. Бяха учредени стотици популярни банки, включително и в големите села. Чрез тях се раздвижи икономиката, укрепна левът. През 1920 г. 100 швейцарски франка са стрували 2900 лева, а в началото на 1923 г. – 1315 лева!Престъпното разбиване на банковата система през 1947 г. изправи България пред срив. Спаси я незабавното създаване на Българска инвестиционна банка (БИБ). Благодарение на нея още в 1949 г. заработиха първите ВЕЦ, заводите в Димитровград, Перник и Кърджали, всеобщата електрификация, бригадирските обекти: жп линиите Перник – Волуяк и Ловеч – Троян, проходът “Хаинбоаз”, язовирите “Копринка” и “Александър Стамболийски”. Новата икономическа катастрофа започна с разбиването на банковата система!

Съвет 6: Спасението на България е в собствените ни ръце! Защото:
 • Ние най-добре знаем собствените си проблеми.
 • Никой не може да намери по-добър спасителен изход.
 • Външните съветници винаги ще пречупят нашите истини през собствените си интереси.
 • 1990 г. завари България с над 120 млрд. щ.д. основни фондове, от тях 70% – основни производствени фондове. За малката ни страна това беше огромна собствена инвестиция. 2,8 милиарда щ. д. от валутния ни дълг се изразходваха за нова техника, активните ни производствени фондове бяха в процес на обновление. Малко държави бяха в такова благоприятни положение.Вместо стартова позиция за нов растеж, това състояние беше разхитено по чужди указания! Тези и други съвети за ефективни промени можеха да се чуят от индустриалните ни интелектуалци. Никой обаче не ги потърси. В началото бяхме обвинявани, че сме строили много, днес – че сме построили малко и скоро ще дойде краят на грабежа от приватизацията. Сега дори великата задокеанска сила да се смили да опрости външните ни дългове, както това направи с Полша и с Унгария, даже да позволи да приберем външните си вземания, пак няма да се спасим, ако сами не се заемем! За съжаление, това вече е почти непостижимо, защото е разбит индустриалният ни интелект! Вместо интелектуален елит се роди странен политически разноцветен сурогат. Той заграби властта, прие механизми за вечно властване и наложи чужда цел – превръщане на България в неоколониална територия с послушни местни компрадори!

Затова България днес няма:
 • Национална стратегия и програма за индустриално възраждане.
 • Национална стратегия и програма за новото селско стопанство.
 • Национална политика за перспективата на младите българи.
 • Национална политика срещу гибелното намаляване на населението.
 • Обединяваща идея за съхранението на българската култура.
 • Нямаме даже единно виждане по националната ни история.
 • Вместо истински програми и стратегии за стабилен изход, на народа се обещават далечни “светлини в тунела” и зад него – красиво бъдеще.

Автор: инж. Иван Пехливанов

Инж. Иван Пехливанов е зам-министър на машиностроенето през 70-те. Дългогодишен председател на БИСА (Българска индустриална стопанска асоциация – днешната Българска стопанска камара), поставил нейните основи и постигнал признанието й на национално и международно ниво, ръководил асоциацията от 1983 г. до 1990 г.” (по признание на Българската Стопанска камара)


Уникалните данни на инж. Пехливанов трябва да бъдат запазени и разпространявани. Днес икономическите постижения на социализма се отричат по чисто политически и неикономически причини. Идеята е да се изнася и разпространява действителната информация за успехите на българския народ и държава, за да бъдат те пример и за по-новите поколения. Тези успехи не зависят от политически пристрастия, предразсъдъци, митове и легенди. 

Статията е препечатана със съкращения от статия със заглавие "България-родината, която загубихме".
Редакторите на страницата не носят отговорност за истинността и обективността на изнесените данни !

                                                                                                                                                26.04.2014
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ👇
СЛЕДВАЩА ПУБЛИКАЦИЯ>>>

27 comments:

 1. Страхотна статия! Помним какво беше преди 25 години, колко развита икономически беше България! Дъщеря съм на инженер и стопански ръководител и съм пряк свидетел, знам как с цената на много безсънни нощи, огромен ентусиазъм, техническа грамотност и огромна индустриална мениджърска хватка бяха изведени не едно и две високотехнологични предприятия не на европейско - на световни ниво! Паметта за това, какво представляваше икономически България през 85-89г. трябва да намира публичност чрез подобни статии на хора, които ръководеха индустрията и имат широка представа и могат с факти да говорят истината, за да се даде кураж и вяра на настоящата младеж във възможностите на българския ум, на българския характер и най-после да се огледаме, да се отърсим от чужди внушения и да запретнем ръкави да възродим българската икономика, индустриалния и инженерен елит на България. Защото веднъж вече доказахме на света, че за 30-40г. можем не само да ги стигнем, а и да ги задминем европейците. Представете си, през последните 20-25г. какво разрушихме, каква конкуренция бяхме за Запада и защо същият този Запад има интерес да ни източва кадрите или да ги унищожава и колко милиарди сме подарили, изнесли и разрушили, за да се докараме до чалгаджийска, бананова република - страна, членка на ЕС. Искрено благодаря на автора инж. Иван Пехливанов.

  ReplyDelete
 2. А филмът "Маневри на 5-тия етаж" гледали ли сте ?
  Щото много ясно показва що за нАука се развиваше там. Но както и да е, и аз съм на мнение че се разпродаде на прости хора (но верни на ДС) скъпо имущество, а те понеже са си прости - го продадоха за скраб и си накупиха яхти и коли и останалото профукаха по кръчми. Където приватизацията е била направена умело предприятията и сега работят - пример : "Болярка" - бирената фабрика на В.Търново за разлика от други емблематични предприятия - ЗЗУ, Радиозавода, Вакуумтерм, Телферния,и др.

  ReplyDelete
 3. А сегашната нАука къде е? Липсва!!!
  Ако не бях съвременник на написаното /дори и за кратък период/ никога нямаше да вярвам на подобни писания, така както написаното ще бъде някаква измислица за настоящите и идните поколения.
  Прави сте - господа управниците в началото на 90-те ни убеждаваха в "демокрация" докато те са си деляли безбройните парчета от баницата "България", защото те точно така са гледали на родината ни, която има хилядолетна история, за която по един или друг начин са се борили стотици хиляди, в това число и нашите деди, за да изградят всичко това, което е упоменато в статията. И разбира се, ние - само едно тяхно поколение разрушихме, ограбихме, сринахме постиженията им, градени камък по камък, стълб по стълб... живот след живот. И ако не сме грабили буквално, сме позволили да бъде грабено, което си е не по-малко виновно съучастие.
  Прави сте, че пивоварните останаха да работят - все пак в България се шири единствено алкохолизъм - от радост и от мъка. Дори тютюнопушенето забуксува и отстъпва място на дрогата...

  Срамувам се пред паметта на всички онези - дали силите и живота си да строят България!

  ReplyDelete
 4. Не прочетох статията докрай , но ме учудва как при такава розова картина брутният вътрешен продукт в края на осемдесетте години беше по- малък от външния ни дълг, който пък възлизаше на около 10-12 милиарда долара. Сега БВП е около 50 милиарда USD при това валутният курс не е манипулативен, а левът днес е свободно конвертируем. Статията прилича на отчаян вопъл по безвъзвратно отминало време. Ние и до днес категорично не се стремим да направим трезв икономически анализ на социалистическия период, да отговорим нужни ли са били тези гигантски мощности, модерни ли са били технологиите , разумно ли са управлявани. Че преходът има недостатъци е абсолютен факт, но да се повтаря, че е разграбена безценна собственост и предадена в частни ръце и съсипана е леко грешно. Това, което можеше да бъде впоследствие препродадено, се препродаде и донесе добър комисион на тези ,които го взеха от държавата, но по голямата част от активите бяха абсолютно амортизирани, остарели , енергоемки и никому ненужни. Част от производствата бяха жизнеспособни единствено в затворения, защитен от външни шокове пазар на СИВ. Сделки извън СИВ са по скоро заради много ниската продажна цена на нашето машиностроене или заради големия търговски риск, който държавните търговски обединения са поемали с отложени негарантирани плащания в държави от третия свят. Някои от приходите от там са само на хартия и това допълнително ускори фалита ни в края на осемдесетте. Добре е вече да почнем да гледаме в настоящето и бъдещето и да не се връщаме четвърт век назад. Най- вероятно няма да успеем да върнем миналото, а май не е и нужно.

  ReplyDelete
  Replies
  1. НЕ ти достига умствен капацитет не се мъчи да разсъждаваш ;)

   Delete
  2. Ами айде ти поразсъждавай щом ти достига умствен капацитет за това ;)
   И ако може да не е анонимно.

   Delete
  3. Прочети статията докрай, легитимирай се и ни осветли относно тези "около 50 милиарда USD БВП ".

   Delete
 5. Инженер съм от времето на социализма. Много добре си спомням безумните неефективни гигантомански комбинати и проекти. Абсолютната неконкурентноспособност на социалистическата продукция.
  Празните магазини и безкрайните опашки за най-елементарни неща. Режима на тока "два часа има два мяма".
  След което по време на "демокрацията" точно същите стопански ръководители приватизираха заводите и ги продадоха на скраб.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Помня един директор на фирма за хидравлика от Казанлък. Поставен на този пост от СДС. И той така разправяше - "социалистически мастодонт, неконкурентоспособен, негоден да оцелее". Можеше да минеш по 300 метра в халетата на завода и да не срещнеш човек. Както и да е, смени се ръководството, на новите хора нямаше кой да им каже, че става дума за "социалистически мастодонт" и те взеха, че го изправиха на крака. Сега дружеството има клиенити на всички континенти без Антарктида.

   Delete
  2. Още по-добре. Това потвърждава мнението, че предприятията с бъдеще са оцелели и мнението на Вашия директор е било неправилно.

   Delete
  3. Бяхме на първо място по производство на полиамидни влакна на глава от населението в света , а нямахме тоалетна хартия и дамски превръзки. Но както казват привържениците на онези времена- това ли е най- важното... Имахме три хиляди танка на въоръжение в армията, а чакахме по списък за цветни телевизори. Бяхме на челно място по производство на тютюн, но мечтаехме за кутия маркови цигари от Кореком. Имаше нещо сбъркано. Както обичаше да казва Леонид Илич Брежнев- "Не знам как е, но и така не е..." И на всичкото отгоре не ти дават да излезеш от държавата, за да не изгубиш тази невероятна хубавиня. А ако успееш и не се върнеш, те обявяват за невъзвращенец и ти конфискуват имуществото. А в ГДР строят стени и стрелят на месо. Ще възразя на господин Пехливанов, че ако беше толкова добре, нямаше нужда да ни спират да пътуваме на Запад и да заглушават западните радиостанции. Ние сме достатъчно умни да преценим сами, кое от твърденията по Свободна Европа е манипулативно и кое не.

   Delete
  4. Браво, бе инженере! Не си се научил да пишеш правилно "скрап", обаче си капацитет по световна икономика! Ашколсун на такива умни инженери и на умните им изказвания :)))

   Delete
  5. Режима на тока "два има ,един няма" не беше по времето на социализма,а по времето на демокрацията..не изкривявайте нещата

   Delete
 6. Статията е пълна глупост. Нали точно такива като инж.Пехливанов приватизираха българската промишленост. Нали те ни управляват. Е защо не работи промишлеността питам аз ???

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ти си глупав и не можеш да осъзнаеш очевадни факти!

   Delete
 7. Като чета всичката тази енергетика,която правим и произвеждаме какво ли не, човек да се чуди защо все още не сме се развили и не сме достигнали нивото на някои по големи Европейски страни,които дори произвеждат по малко неща за нас.Например в дърводобива мисля е сме изключително добри.Статията вие страхотна.Отворихте ми очите, че явно проблема е в самите хора,коти ни управляват, не че нямаме мощите да постигнем много и да се докажем пред света, а не само да знаят с нас когато се случи лош инцидент.

  ReplyDelete
 8. Гледайки всички тези заводи, които е имало е ясно, че и хората са имали стабилна работа.Но тук трябва да обърнем внимание на околната среда и до каква степен те са вредели на природата , а от там и на всички нас. Днес може да няма толкова заводи, но има много по- голям брой фирми,които също предлагат работа на хората.Статията ви ми беше много интересна, особено за завода за турбините.Хубаво е да видиш какво е имало и днес какво има на тези места.Днес много неща не действат в страната ни и не защото нямаме ресурсите, а защото няма нужните хора.

  ReplyDelete
 9. Повишаването на икономическата мощ и по-добрия начин на живот на обикновените хора не са непременно право пропорционално свързани. Нещата трябва да се гледат по-цялостно. Блестящ пример за зловеща тоталитарна система, съчетана обаче с нечуван индустриален и научен подем (плюс определени социални придобивки) е времето на Третия райх в Германия. И то подем, много по-бърз и мащабен от нашия по време на социализма.
  За да видиш колко си голям, трябва да се сравняваш с колкото се може повече страни, притежаващи най-различна степен на развитие, и то не само в икономическата сфера. Сравненията с преди 1944 г. са безсмислени, дотолкова доколкото тогава почти цяла Европа (с изключение на 2-3 високо индустриализирани страни) е била на по-ниско ниво, и на тогавашния фон не сме били в толкова плачевно положение, както сме сега в сравнение със съвременните европейски страни.
  След Втората световна повечето европейски страни преживяват икономически бум, както на изток, така и на запад. Как точно вече се е развивал този бум във всяка конкретна страна е друг въпрос. Да, индустриалните ни мощности са станали големи, но изкривени и нагласени спрямо зловещата сянка на режима, с решаващото влияние на тогавашния ни велик брат, съществуването на СИВ и т.н. Това изкривяване създаде контраст от свръхпроизводства на определени стоки, съчетани с остър дефицит на други. И не се мислеше за подобряване на качеството. Даже крадените от Запада технологии се влошаваха на наша почва, а не подобряваха (а японците правеха обратното). Ако се живееше достатъчно добре тогава, щеше да има наплив за имигранти към България, а не обратното. И режима нямаше да забранява така зверски да излизаме от този нечуван земен рай и да видим свят, най-малкото за да сравним… Значи все пак нещо генерално не е било наред в цялата работа с този наш рай !
  Развитието на всяка страна зависи както от режима под който е била, така и от индивидуалните национални особености на народа. В този смисъл не мисля че бихме могли да се сравняваме с германците например, особено конкретно, що се отнася до индустрия. Всеки народ е податлив на едни или други внушения точно поради тези индивидуални особености. И ако се появи сила, достатъчно голяма и познаваща съответния народ, тя може да го съсипе с тези внушения. През последните 25 години сме подложени на едни такива внушения, идващи в случая от нашия сегашен голям задокеански брат и с активната помощ на метастазиралите наследниците на видните ни партийни величия. Бидейки слаб народ, вече предварително омаломощен през времето на комунизма, ние лесно се манипулираме и отрицателните качества при нас са надделели. Ние не само вече търпим хората с отрицателни качества, а сме стигнали дотам да ги одобряваме и да искаме да сме като тях. Тези външни и по-големи от нас сили познават народопсихологията ни и слабите ни места. Затова ни атакуват ефикасно с чалга „културата“ да речем - нещо действащо твърде специфично и силно за нас като народ. Замислил ли се е някой защо не се атакуват с чалга немците, нито сега нито през 30-те години? Ами те просто като народ са имунизирани точно срещу това оръжие. А какво оръжие им действа се видя през времето на нацизма.
  (продължава)

  ReplyDelete
 10. Когато в края на 80-те бях в 6-8 клас, беше време за ориентиране в по-нататъшното ми образование. Борби за оценки и т.н., нормално за тази възраст. Занимавах се с кръжочна дейност, интересуваха ме естествените науки, четях всичко което можеше (вкл. художествена литература), знаех много повече от написаното в учебниците. И учителите оценяваха това, хвалеха ме даже на глас. Ноо, оценките ми бяха 5 обикновено, рядко 6. Никак не ме интересуваха хуманитарните „науки“, особено пък партийните брътвежи, а и произхода ми не е особено правоверен. Дотогава приемах всичките партийно-пионерски мероприятия като досадни и ги претупвах доколкото мога. Учителите все ми повтаряха – ти толкова много знаеш, ама виж, малко не ти достига за 6, трябва още малко. Явно съм бил глупак и не съм се сещал какво още ми трябва. Първо им се връзвах и се мъчех някак да им угодя, но не, явно все не разбирах какво е това малкото което не ми достига. После се отказах, четях си и се интересувах от това което ми е интересно и се задоволих с петиците. Но друго започна да ми прави все повече впечатление – имахме отрядна председателка и още едно момиче с партийно потекло, не помня вече каква длъжност имаше. И двете много амбициозни, от сорта на т.нар. „зубърки“. Имаха невероятна памет да наизустяват партийните текстове, да ги декламират пламенно като актриси, да водят пионерските сборове, добри бяха да научават готовите литературни критики на великите соц-критици, бяха звездите в час по литература. И разбира се никакво творчество, самостоятелност, мислене. По математика и природни науки наизустяваха буквално цели уроци с невероятен труд, и разбира се получаваха винаги 6. Учителите не ги и питаха нещо странично, нито им даваха други математически задачи, за да не ги изложат. Но те си бяха фаворитките, водеха всичките пионерски мероприятия и се знаеше – каквото и да стане, те ще са първите в класа като дойде време за кандидатстване след 8 клас, а за останалите…. „ще видим, зависи как се представиш, рано е да се каже, не си достатъчно амбициозен, малко не ти достига…“ Познати отговори. И така.. сега е ясно защо България е пълна с бизнесмени, икономисти, политици, политолози, социолози, журналисти и т.н. – все охранени „гении“ и велики „учени“. Преливаме от интелектуалност, духовност и морал. А и бизнес въртим.
  Този малък разказ е пример защо комунизма (или там както и ще да се казва), е бил толкова зловещ - именно заради едно просто нещо – системата е умеела да селектира индивидите с отрицателни, мръсни, подли, животински качества у всеки народ, да ги култивира и развива. И точно тези индивиди, с такива качества, биват издигани в партийната, икономическа и социална йерархия, за да бъдат на власт над по-добрите и кадърните. Е тогава как искате всичко да се развива, да върви по нормална логика, в която и да е област на живота?? Това минало не е свършило, просто само е метастазирало.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Колега, обяснил си го прекрасно!

   Delete
  2. Аз също съм бил на подобна възраст тогава и мога да кажа, че си добър по литература, защото това което си написал е езна художествена измислица! Вярно имаше яка пропаганда тогава, но така бяхме свикнали с нея, че никой не й обръщаше внимание.

   Delete
  3. Първо : кой клас си бил наистина 6ти или 8ми? Аз съм 74ти набор и можеш спокойно да сметнеш кой клас съм бил тогава и не е верно ,че е имало разбираш ли партийно-пионерски мероприятия,дори комсомолец не успях да стана (след няколко месеца стана демокрацията) ,но никой не ме е напъвал за нищо...

   Delete
 11. Обръщам се към всички. Прочетете какво написал, по-точно казал в речта си Алън Дълес при създаването на ЦРУ пред сената на USA на 24.февруари 1947 година , и ще ви стане ясно от къде се пръкнаха тези коментари на недоразвити мозъци хулеши социализма. Няма какво да си губя времето да им обяснявам. Преди джа дена по медиите излезе,че почти всички 15 годишни четат но не разбират написаното. Без коментар.

  ReplyDelete
 12. ......След 3-4 години, по лицензи от “Ромика”, “Трейнинг”, “Адидас” и “Пума”......
  ......лицензи и марки на световноизвестни фирми.....
  ..... по лицензи от ГФР, Англия и САЩ....
  ...... по чертежи на японската фирма "Тошиба" и т.н. и т.н.
  Уважаеми г-н Пехливанов, горните цитати (както и много други подобни) са от горната Ваша статия, която доказва единствено, че каквото и доколкото е имало нещо читаво при социализма, то е всъщност отрицание на същия този социализъм и е станало само при някакво отваряне към света, контакти със Запада, купуване на лицензи, нарушение на догмите и т.н. Има към вас няколко въпроса:
  Защо тези лицензии не са от СССР? Нали от съветското нямаше по-добро?
  Къде отиде класово-партийния подход и защо е бил (масово) нарушаван?
  След като стремежа към висок материален стандарт беше заклеймяван като ценност, защо сме произвеждали западни стоки?
  Защо въпреки великата ни енергетика имаше жесток режим на тока?
  Защо се чакаше няколко години да си купиш цветен телевизор, да не говорим за кола?
  Къде единствено пътуваше и "черпеше вдъхновение" Л. Живкова? Ако не знаете, ще ви припомня - Западна Европа, САЩ, Индия, Япония, Мексико!
  Откъде имате информация, че сме задминали Австрия, Белгия, Канада и т.н. държави? България (по-голямата й част) беше информационно изолирана от света! и последно:
  Вие сериозно ли вярвахте в този научен комунизъм, с който ни тъпчеха главите до безкрай?
  В заключение, всичките (доколкото ги има) читави неща при социализма са направени не БЛАГОДАРЕНИЕ НА, а ВЪПРЕКИ същия този социализъм и вашата статия само го доказва. А относно (безспорно) глупостите, които се направиха след 10.11, те са просто реакция на едни други глупости, които се натвориха преди това......

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ами какво е света без обмяна на опит и научаване на нещо ново ??? Днес в Китай се произвежда 80% от световно известните марки ,не защото са умни !!! И там се правят почти всички в световен мащаб дупликати на тези марки ... или както си описал лицензи (ако знаеш какво е това)...що за тъпи сравнения даваш?

   Delete
  2. И ще ти напиша нещо на теб и на всички промити съвременни мозъци,които си мислите ,че сега е прекрасно,а времената на комунизма(социализма) бяха нещо гадно ,ужастно и мрачно...Всеки е видял онези и тези времена по свой собствен начин,но ще ти кажа няколко неща за тогава,които ги няма сега - Българите (не циганите,турците и т.н) имаха поне по 2 деца, гледаха ги без проблем и без да реват ,че нямат пари за ток и вода или храна , изучваха ги (според теб неправилно) и след това тези деца имаха професия и работа...сега е много супер-нямаш пари,нямаш деца,имаш голяма сметка за ток и неможеш да си я платиш,нямаш вода,топло да не говорим...обаче си демократ и си супер...ми аз те питам - какво търсиш в България като си толкова кадърен?

   Delete
  3. Дори и името си нямаш смелост на напишеш...жалки хора

   Delete

ТОП-ПУБЛИКАЦИИ

АРХИВ НА САЙТА